Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» την οποία διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.    ( Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950 )

smal2

ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ

  

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) αποτελεί ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Το ΙΝΕΒ κινείται ενεργά για τη διεθνή αναβάθμιση της έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα στο ευρύ πεδίο των βιοεπιστημών και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής αξίας.

  

Στο τομέα της Αγροβιοτεχνολογίας το ΙΝΕΒ δραστηριοποιείται και συμβάλλει καθοριστικά στη χαρτογράφηση, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ελληνικής βιοποικιλότητας. Σε στενή συνεργασία με παραγωγούς, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς φορείς:

  • ταυτοποιεί με σύγχρονο τρόπο είδη και ποικιλίες από τη χλωρίδα και πανίδα της χώρας μας και διατροφικά προϊόντα από τα συγκεκριμένα είδη και ποικιλίες
  • καθοδηγεί την ανάπτυξη βελτιωμένων ποικιλιών και αναπτύσσει νέα τρόφιμα με ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά
  • αξιοποιεί διάφορους μικροοργανισμούς και φυτά σαν «εργοστάσια» παραγωγής υλικών υψηλής αξίας με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο και
  • αναπτύσσει μεθοδολογίες για την γρήγορη ανίχνευση παθογόνων στη αγροτικές καλλιέργειες και την παραγωγή τροφίμων.

  

Το ΙΝΕΒ δραστηριοποιείται επίσης στη Μεταφραστική Ιατρική Έρευνα με βασική επιδίωξη την κατανόηση των νοσημάτων του ανθρώπου, την ανάπτυξη εργαστηριακών εφαρμογών και τη μεταφορά τους στην κλινική πράξη. Κύρια πεδία ενδιαφέροντος του ΙΝΕΒ είναι:

  • βελτίωση της πρόληψης και διαχείρισης ασθενών με “νοσήματα φθοράς” (καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, σακχαρώδης διαβήτης κ.α.),
  • καινοτόμος διάγνωση και έρευνα των βασικών μηχανισμών στον καρκίνο
  • νέες προσεγγίσεις στη γονιδιακή και κυτταρική θεραπεία και
  • φαρμακολογική έρευνα με επικέντρωση στον έλεγχο των βιοϊσοδυναμιών των γενοσήμων φαρμάκων.

  

Οφέλη από την συμμετοχή στο MINEFIELD:

Τo ΕΚΕΤΑ-ΙNEB θα έχει την ευκαιρία να καταδείξει την πρακτική αξία της τεχνογνωσίας του και να αναπτύξει νέες κυτταρικές και μοριακές μεθόδους με εφαρμογή στην βιολογική γεωργία.