Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» την οποία διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.    ( Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950 )

smal2

ΙΔΕΠ – ΕΚΕΤΑ

  

Κύρια αποστολή του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η επιδίωξη επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας σε επιλεγμένες περιοχές της Χημικής Μηχανικής, που περιλαμβάνουν την Ενέργεια, το Περιβάλλον, τα Υλικά και τις Διεργασίες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού βιομηχανικού και παραγωγικού τομέα. Η δημιουργία ερευνητικών δομών, ικανών να διασφαλίσουν την επιστημονική αριστεία του ΙΔΕΠ στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (European Research Area), αποτελεί έναν από τους κυριότερους στρατηγικούς στόχους του Ινστιτούτου. Η δημιουργία κρίσιμης ερευνητικής μάζας σε νέες τεχνολογικές περιοχές και ο συντονισμός των ερευνητικών προγραμμάτων διασφαλίζονται με τη λειτουργία επιμέρους εργαστηρίων που οργανώνονται στις τέσσερις προαναφερθείσες επιστημονικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις, καλύπτοντας ευρύτατο πεδίο εφαρμογών.

  

Η Ερευνητική Ομάδα του ΙΔΕΠ που συμμετέχει στο MINEFIELD, με επικεφαλής τον Ερευνητή Β’ Δρ. Γ. Καραγιαννάκη, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη σύνθεση, τροποποίηση (με μηχανικές, θερμικές και χημικές μεθόδους) και χαρακτηρισμό υλικών και αιωρημάτων τους για μεγάλο εύρος Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών εφαρμογών.

  

Οφέλη από την συμμετοχή στο MINEFIELD:

To ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ θα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του στην επεξεργασία και τροποποίηση ιδιοτήτων υλικών ενδιαφέροντος για μια σχετικά νέα εφαρμογή με σημαντικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και ως εκ τούτου προώθησης βασικών στρατηγικών προτεραιοτήτων του στις θεματικές περιοχές Περιβάλλον & Υλικά.