Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» την οποία διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.    ( Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950 )

smal2

ΤΟ ΕΡΓΟ

MineField:

Διερεύνηση δράσης και ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικού
εντομοαπωθητικού ή/και μυκητοκτόνου σκευάσματος από
ορυκτά υλικά χαμηλού κόστους

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο Καινοτομίας MINEFIELD, αναμένεται να επιτύχει τους παρακάτω γενικούς ποιοτικούς στόχους:

(A) Μεσοπρόθεσμα μερική και ενδεχομένως μεσο-μακροπρόθεσμα ολική υποκατάσταση συμβατικών χημικών σκευασμάτων που μπορεί να έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της επιβάρυνσης φυσικών πόρων (π.χ. υδατικοί πόροι, οικοσύστημα), ή και στη συνέχεια μέσω της εισαγωγής αυτών στην διατροφική αλυσίδα.

 (B) Βραχυπρόθεσμη/ μεσοπρόθεσμη δημιουργία ή και εδραίωση μιας νέας αγοράς, η οποία θα βασίζεται σε 100% περιβαλλοντικά φιλικά υλικά από πρώτες ύλες που βρίσκονται σε αφθονία ή αποτελούν απορρίψεις εξόρυξης στον Ελληνικό χώρο και είναι χαμηλού – οικονομικού και περιβαλλοντικού – κόστους.

 

Αυτό σημαίνει ότι η εξόρυξη και η μετέπειτα επεξεργασία και χρήση των εναλλακτικών σκευασμάτων MINEFIELD  επιβαρύνει το περιβάλλον σημαντικά λιγότερο σε σχέση με τις τρέχουσες πρακτικές ενώ τα σκευάσματα αυτά θα έχουν χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά. Επιπλέον ορίζεται μία σειρά από πιο εξειδικευμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους οι οποίοι θα αποτελέσουν και σημεία-κλειδιά για τον έλεγχο της προόδου του εγχειρήματος αλλά και οδηγό για την επιτυχή και ρεαλιστική πραγμάτωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται παραπάνω.

 

Εξειδικευμένοι Ποσοτικοί Στόχοι Έργου

(1) Η εντομοαπωθητική / μυκητοκτόνος δράση της προτεινόμενης καινοτόμου προσέγγισης θα πρέπει να είναι συγκρίσιμη με αυτή σχετικών τρεχόντων εμπορικών σκευασμάτων. Τίθεται ως στόχος η απόδοση στην εφαρμογή, στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος έργου, να είναι τουλάχιστον ίση με το 60% των εμπορικά εδραιωμένων προϊόντων.

(2) Θα πρέπει να προκύπτει ποσοτικοποιημένο περιβαλλοντικό όφελος από την προτεινόμενη εφαρμογή που θα καταδεικνύει βελτίωση ως προς την τρέχουσα προσέγγιση συμβατικών σκευασμάτων. Η βελτίωση αυτή, εκφρασμένη σε ισοδύναμη μείωση ανθρακικού αποτυπώματος, θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 50%.

(3) Η εξαγωγή του γενικού μηχανισμού δράσης ανά φυτό-μοντέλο θα πρέπει να καταδεικνύει συγκεκριμένες συσχετίσεις με ιδιότητες του υλικού, οι οποίες θα μπορούν να ρυθμιστούν/ βελτιστοποιηθούν με χρήση οικονομικά αποδοτικών μεθόδων κατεργασίας του υλικού αυτού ή/και της πρώτης ύλης παραγωγής του.

(4) Το κόστος του καινοτόμου προϊόντος θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό και θεωρώντας τη μελλοντική εμπορευματοποίηση και κλιμάκωση μεγέθους παραγωγής θα πρέπει να μην υπερβαίνει ή να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο τρεχόντων εδραιωμένων συμβατικών (χημικών) σκευασμάτωνΓια την υλοποίηση των παραπάνω Στόχων,
το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ενότητες
Εργασίας:

Βασικοί στόχοι ανά Ε.Ε.

ΕΕ.1 Ανάπτυξη υλικών & αιωρημάτων προς εφαρμογή σε φυτά

·         Επιλογή Α΄ υλών μαγνησίτη και ολιβίνη και χαρακτηρισμός φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων

·          Καθορισμός πρωτοκόλλων επεξεργασίας των επιλεγμένων ορυκτών για την παραγωγή των τελικών υλικών / υδατικών αιωρημάτων. Χαρακτηρισμός παραγόμενων υλικών και αιωρημάτων τους.

·         Παραγωγή υλικών και συγκριτική αξιολόγηση για την αναγνώριση των βέλτιστων και εφαρμογή τους στο πεδίο (αλληλεπίδραση με ΕΕ2 & ΕΕ3)

 ΕΕ.2 Προετοιμασία αιωρημάτων & δοκιμές στο πεδίο

·         Αξιολόγηση της εντομοαπωθητικής / μυκητοκτόνου δράσης των εξεταζόμενων υλικών

·          Συσχέτιση της επίδρασης των εξεταζόμενων υλικών στα αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της φυλλικής επιφάνειας και των καρπών

 

 ΕΕ.3 Αξιολόγηση δραστικότητας πολλαπλών επιπέδων των υλικών

·         Μελέτη της δράσης εντομοαπωθητικών/αντιμυκητιακών υλικών σε επιμολυσμένα φυτά

 
 

ΕΕ.4 Tεχνo-οικονομική αξιολόγηση και στρατηγικό πλάνο μελλοντικής ανάπτυξης

·         Αξιολόγηση & ποσοτικοποίηση του οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους των υλικών / πρακτικών που θα προαχθούν από την εφαρμογή στο πεδίο (ΕΕ2) σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση

·         Κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου για περαιτέρω ανάπτυξη των υλικών και των εφαρμογών τους

·         Στοχευμένη και αποτελεσματική διάχυση των αποτελεσμάτων του έργο

Υποστηρικτές Έργου

«Τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα του Επενδυτικού Σχεδίου Καινοτομίας MINEFIELD υποστηρίζει έμπρακτα και ουσιαστικά η εταιρία VITRUVIT Α.Ε. (πρώην ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε.) του Ομίλου Βιοχάλκο.

 

Η εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. είναι η μοναδική εγχώρια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη και επεξεργασία του βιομηχανικού ορυκτού ολιβίνη με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πυρίμαχων μαζών για τη βιομηχανία. Έχει εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά ως παραγωγός προϊόντων υψηλής ποιότητας, προμηθεύει το σύνολο των χαλυβουργείων της Ελλάδος ενώ εξάγει το 60% των προϊόντων της στην Ε.Ε., τα Βαλκάνια και την Αφρική. Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ και από 1.1.2020 συγχωνεύθηκε με την Vitruvit του Ομίλου Βιοχάλκο, με στόχο την ακόμη δυναμικότερη πορεία και την κατάκτηση υψηλότερης θέσης στην παγκόσμια αγορά.

 

Η εξέταση και αξιολόγηση του ορυκτού υλικού που παράγει η εταιρεία (ολιβίνης) και ιδιαίτερα η έμφαση/προτεραιότητα που δίνεται στην περίπτωση του – κατά μεγάλο ποσοστό απορριπτόμενου – παραπροϊόντος του Στείρου Ολιβίνη (ΣΟ) άπτεται του γενικού στρατηγικού πλάνου για την αξιοποίηση του υλικού με συνεχή αναζήτηση για νέες και κυρίως καινοτόμες εφαρμογές.»

 Επιστημονικά Υπεύθυνος & Υπεύθυνος Επικοινωνίας Έργου:

Ρεβέκα Στεφανίδου /   Γεωπόνος  Και Υπεύθυνη Επενδυτικών & Ερευνητικών Προγραμμάτων