Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» την οποία διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.    ( Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950 )

smal2

Σημαντικά αποτελέσματα του έργου MINEFIELD παρουσιάστηκαν στο 10 ο Διεθνές Συνέδριο
MIKROBIOKOSMOS που έλαβε χώρα στις 30 Νοεμβρίου -2 Δεκεμβρίου 2023 στη Λάρισα.
Το μέλος της ομάδας έργου, Αγγελική Ανδρεαδέλλη (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ), συμμετείχε στο
συνέδριο παρουσιάζοντας την εργασία με τίτλο “Εξάλειψη της ασθένειας του κυκλοκόνιου
της ελιάς με εφαρμογή σωματιδίων λεπτού διαμερισμού με βάση τη μαγνησία (Mg(OH) 2 )’’.

Περίληψη εργασίας:
Το κυκλοκόνιο θεωρείται από τις πλέον σημαντικές ασθένειες η οποία προκαλείται από τον
μύκητα Venturia oleaginea με σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή της ελιάς. Η
συνηθέστερη πρακτική αντιμετώπισης της ασθένειας είναι με εφαρμογή χαλκούχων
μυκητοκτόνων, η χρήση των οποίων όμως εγείρει ερωτήματα για τη συσσώρευση υψηλών
επιπέδων χαλκού στο έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και κατ΄ επέκταση για
την τοξικότητα στα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο.
Βασιζόμενοι σε ερευνητικά αποτελέσματα για την εφαρμογή πορώδων μικροσωματιδίων
Mg(OH)2 (Porous Micron-scale Particles (PMPs)) σε φυτά τομάτας, πραγματοποιήθηκε
εφαρμογή τους σε δύο συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους σε ελαιόδεντρα με σημάδια
προσβολής από κυκλοκόνιο, ένα από τα οποία παρουσίαζε προχωρημένη προσβολή. Είκοσι
μέρες μετά την εφαρμογή τα δέντρα παρουσίασαν εμφανή βελτιωμένη εικόνα. Εικόνες
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM) έδειξαν μειωμένο αριθμό κονιδίων μετά την εφαρμογή
και κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το υλικό εφαρμογής. Παράλληλα με τεχνικές
αλληλούχισης νέας γενιάς αναλύθηκε το μικροβιακό προφίλ της φυλλόσφαιρας με τους
δείκτες 18srRNA και ITS1. Τα αποτελέσματα έδειξαν δραστική μείωση του ποσοστού του
φυτοπαθογόνου μύκητα από 20% σε <1% μετά την εφαρμογή. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε
μείωση του μικροβιακού φορτίου με το φαινόμενο να είναι πιο έντονο όσο μεγαλύτερο
ήταν το αρχικό φορτίο. Το σύνολο των αποτελεσμάτων τεκμηριώνουν την
αποτελεσματικότητα των Mg(OH) 2 PMPs, παρουσιάζοντας μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση
στον έλεγχο της ασθένειας.

Leave a Comment